regulamin

Właściciel

 1. Właścicielem wypożyczalni okołoporodowej, zwanej dalej wypożyczalnią, działającego pod adresem http://wypozyczalnia.cafebocian.pl/ jest firma „Rodzicielstwo″ Rafał Wawrzyniak ul. Górczyńska 16 60-132 Poznań, NIP 697 000 42 20.
 2. Wypożyczalnia prowadzi działalność za pośrednictwem strony Internetowej, jak i punktu stacjonarnego.

Wypożyczenie

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta chęci wypożyczenia. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty  wypożyczalni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach  wypożyczalni bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do podania adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, numeru pese oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 5. Ceny towarów znajdujących się w wypożyczalni wyrażone są w złotych polskich.

Płatność

 1. Stawki kaucji określone są na pierwszej stornie umowy.
 2. Opłata w formie kaucji pobierana jest z góry;
 3. Niższe stawki kaucji obowiązują przy płatności z góry za dłuższy okres wypożyczenia;
 4. Pierwszym dniem jest dzień wypożyczenia, a ostatnim dniem faktyczny dzień zwrotu.

Zwrot sprzętu

 1. Od  poniedziałku do piątku | 10.oo – 17.oo;
 2. Istnieje możliwość zwrotu sprzętu, po potwierdzeniu telefonicznym (661 651 110), w umówionym miejscu;
 3. Zwracając sprzęt należy zabrać z sobą dowody wpłaty;
 4. Za każdy dzień zwłoki w płatności będzie pobierana opłata w wysokości 10 zł; przy czym za pierwsze 14 dni wg dziennej stawki podstawowej (d.s.p.).

Usługi dodatkowe

 1. Za wypożyczenie lub zwrot sprzętu poza godzinami otwarcia wypożyczalni stacjonarnych, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł;
 2. Możliwy jest zwrot sprzętu u klienta oraz dowóz sprzętu do klienta. Odpłatność za usługę wynosi od 20 – 50 zł,  w zależności od miejsca dostarczenia.

 

Przedłużenie okresu wypożyczenia

 1. W celu przedłużenia okresu wypożyczenia należy zgłosić się przed upływem terminu zwrotu.
 • i. SMS  661 651 110 oraz
 • ii. E-mail: w.okoloporodowa@gmail.com;
 • iii. Dokonać opłaty za przedłużenie.
 1. Opłaty za przedłużenie można dokonać przelewem na konto. Rodzicielstwo Rafał Wawrzyniak, ul. Górczyńskia 16, 60-132 Poznań, 97 2530 0008 2021 1079 4805 0001 (FM Bank);
 2. Przy każdorazowym przedłużeniu okresu wypożyczenia stawki opłat naliczane są począwszy od stawki podstawowej (w zależności od okresu przedłużenia).

Reklamacje

 1. Sprzęt, w którym w trakcie wypożyczenia wystąpiły usterki zostanie nieodpłatnie wymieniony na sprawny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych obudowy i pojemnika, których naprawą zostanie obciążony wypożyczający;
 2. Wypożyczający zobowiązuje się w przypadku utraty sprzętu  do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w wypożyczalni i zapłacenia kwoty równoważnej wartości sprzętu. Wartość sprzętu podana jest na pierwszej stronie umowy

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma Rafał Wawrzyniak zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni oraz akceptuje jego postanowienia.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy Rafał Wawrzyniak.

 

Wypożyczalnie stacjonarne

 1. Klub CafeBocian.pl

Poznań, Jackowskiego 36/1